Dokumenti

12.05.2020. – Dnevni red 18. sjednice Upravnog vijeća

Upute pružateljima usluga smještaja u sustavu socijalne skrbi radi sprječavanja i suzbijanja epidemije COVID-19

Odluka o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena u Domu za odrasle osobe Borova za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 od 10. svibnja 2020.

Procedura o korištenju službenih vozila

Odluka o imenovanju Tima za koordinaciju za zaštitu od epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 u Domovima za starije osobe i drugim ustanovama u sustavu socijalne skrbi – HZJZ

Odluka o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena u Domu Borova za vrijeme epidemije bolesti COVID-19

21.02.2020. – Financijski plan za 2022

21.02.2020. – Financijski plan za 2021

21.02.2020. – Financijski plan za 2020

21.02.2020. – Financijski plan za 2019

04.02.2020. – Plan i program rada Doma za 2020. godinu

04.02.2020. – Izvješće o radu povjerenstva za zarazne bolesti – Upravno vijeće za 2019. godinu

04.02.2020. – Izvješće o radu Doma za 2019. godinu

03.02.2020. – Godišnje izvješće o provedbi ZPPI 2019 (pdf oblik)

03.02.2020. – Godišnje izvješće o provedbi ZPPI 2019 (csv oblik)

31.01.2020. – Godišnji financijski izvještaj 01.01.-31.12.2019. (pdf)

31.01.2020. – Godišnji financijski izvještaj 01.01.-31.12.2019. (xslx)

31.01.2020. – Bilješke uz godišnji financijski izvještaj 01.01.-31.12.2019 (pdf)

31.01.2020. – Bilješke u godišnji financijski izvještaj 01.01.-31.12.2019. (xlsx)

30.01.2020. – Dnevni red 17. sjednice Upravnog vijeća

13.12.2019. – Dnevni red 16. sjednice Upravnog vijeća

10.09.2019. – Dnevni red 15. sjednice Upravnog vijeća

29.05.2019. – Dnevni red 14. sjednice Upravnog vijeća

31.01.2019. – Godišnji financijski izvještaj 01.01.-31.12.2018.godine (xls)

31.01.2019. – Bilješke uz godišnji financijski izvještaj 01.01.-31.12.2018. godine (pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018

28.01.2019. – Dnevni red 13. sjednice Upravnog vijeća

20.12.2018. – Dnevni red 12. sjednice Upravnog vijeća

29.06.2018. – Dnevni red 10. sjednice Upravnog vijeća

06.02.0218. Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu

06.02.0218. Bilješke uz financijski izvještaj siječanj-prosinac 2017.godine

06.02.0218. Odluka Upravnog vijeća o usvajanu Godišnjeg financijskog izvještaja

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.

24.01.2018. – Dnevni red 9. sjednice Upravnog vijeća

18.12.2017. – Dnevni red 8. sjednice Upravnog vijeća

09.11.2017. – Dnevni red 7. sjednice Upravnog vijeća

06.06.2017. – Dnevni red sjednice Upravnog vijeća

29.03.2017. – Dnevni red 2. sjednice Upravnog vijeća

20.02.2017. – Dnevni red 1. sjednice Upravnog vijeća

31.01.2017. Bilješke uz financijski izvještaj za 2017. godinu

31.01.2017. Financijski izvještaj za 2016. godinu

Procedure i protokoli Doma Borova

Procedura blagajničkog poslovanja

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga

Protokol o postupanju po prigovorima i žalbama korisnika

Protokol o promjeni humanog vezivanja korisnika

Sigurnosni i zaštitni program i protokol

Statuti i pravilnici Doma Borova

Pravilnik o prijamu i otpustu korisnika

Pravilnik o provođenju unutarnjeg nadzora Doma Borova

Pravilnik o radu Doma za odrasle osobe Borova

Pravilnik o radu

Pravilnik o zaštiti i odbradi arhivskog i registraturnog gradiva

Pravilnik o sprečavanju širenja bolničkih infekcija

Odluka o rasporedu radnog vremena

Poslovnik o radu Stručnog vijeća

Poslovnik Upravnog vijeća

Pravilnik o kućnom redu

Pravilnik o nagrađivanju korisnika

Pravilnik o poslovnoj tajni

Pravilnik o prevenciji i kontroli infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi i poslovnik

Pravilnik o provođenu unutarnjeg nadzora

Pravilnik o stručnom usavršavanju i osposobljavanju radnika

Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik zaštite od požara

Statut Doma za odrasle osobe Borova

Ostali dokumenti

Etičko kodeks Doma za odrasle osobe Borova

Izvješće o radu Doma za 2018. godinu

Odluka o imenovanju etičkog povjerenstva

Odluka o imenovanju povjerenika za otpad

Plan i program rada Doma za 2018. godinu

Plan i program rada Doma za 2019. godinu

Poslovnik o radu povjerenstva za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija u Domu