O nama

dom borovaDom za psihički bolesne odrasle osobe javna je ustanova socijalne skrbi, a osnovana je 1950.godine, tada pod nazivom „Dom staraca Suhopoljska Borova. Dom Borova pruža usluge stalnog smještaja za prosječno 150 korisnika u tri stambena objekta. Osim spomenute usluge, Dom Borova nudi usluge pomoći i njege u kući na području općine Suhopolje i dijela grada Virovitice.

Osim objekata za smještaj korisnika u krugu Doma nalazi se upravna zgrada, objekat predviđen za organizirano stanovanje, gospodarski objekti i dio obradivih površina. Dom Borova pored svoje redovne djelatnosti ima vlastitu ekonomiju na kojoj se uzgajaju domaće životinje, voće i povrće za vlastite potrebe.

Rad Doma za psihički bolesne odrasle osobe Borova pobliže se utvrđuje Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Doma kojeg donosi Upravno vijeće Doma, a čine ga tri odjela sa odsjecima i računovodstveni poslovi:

    Odjel socijalnog rada, radne terapije i pomoći i njege u kući
    Odjel pojačane njege i brige o zdravlju
    Odjel prehrane, pomoćno – tehničkih poslova i poljoprivredne ekonomije

Domom upravlja Upravno vijeće kojeg čine pet članova. Od toga su tri člana predstavnici osnivača, jedan član je predstavnik radnika, te predstavnik korisnika, odnosno njegov roditelj ili skrbnik.

Dom ima stručno vijeće kojega čine svi stručni radnici Doma. Stručno vijeće obavlja stručno – savjetodavne poslove i zadaće koje se odnose na pripremu materijala i rad Upravnog vijeća i ravnatelja u svezi stručnog rada u Domu. Ravnatelj ustanove jest Zlata Rončević, dipl. socijalna radnica