Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama ( NN broj 25/13) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15).

Članak 3. Zakonom o pravu na pristup informacijama ( NN broj 25/13, 85/15):
Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.“

Članak 5. Zakonom o pravu na pristup informacijama ( NN broj 25/13,85/15):
Čl.5. st.1.
„Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.“

Čl.5. st.3.
„Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana(napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.“

Čl.5. st.5.
„Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.“

Čl.5. st.6.
„Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koje su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okvirima zakonom ili drugim propisima određenog djelokruga ili posla koji de uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.“

OGRANIČENJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

U skladu s člankom 15. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, broj 25/13) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama
(NN broj 85/15)Dom za odrasle osobe Borova ograničit će pristup informacijama.

NAČINI OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Domu za odrasle osobe Borova.
Obrazac zahtjeva se nalazi pod „Obrasci

Pravo na pristup informacijama pripada svim korisnicima na jednak način i pod jednakim uvjetima i oni su ravnopravni u njegovom ostvarivanju.
Službenik za informiranje je Ivana Perković.
Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Podnošenje zahtjeva može biti:
pisanim putem na adresu :
Dom za odrasle osobe Borova, Stjepana Radića 9A, Borova, 33 410 Suhopolje
n/p službenika za informiranje

• putem elektroničke pošte :
dom-borova@hi.t-com.hr

 • telefonom na broj :
033/770-018

Napomena: putem ovih adresa (pisano, e-mail) zaprimaju se isključivo zahtjevi upućeni putem obrasca „Zahtjeva za pravo na pristup informacija“ i/ili „Zahtjeva za dopunu ili ispravak informacija“ i „Zahtjeva za ponovnu uporabu informacija“.

Obrasci:

Zahtjev za pravo na pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.
Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
 • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev,
 • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE STVARNIH I MATERIJALNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA DOSTAVE INFORMACIJA

Dom za odrasle osobe Borova obračunati će visinu naknade stvarnih i materijalnih troškova i troškova dostave informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih i materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14).

Kriteriji se primjenjuju i na naknadu stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za ponovnu uporabu informacija.

Članak 2.,3.,4. i 5. Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih i materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14).

„Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

 1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
 2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
 3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
 4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
 5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
 6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
 7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
 8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
 9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna.

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za usluge koje nisu navedene od točke 1 do točke 9 tijelo javne vlasti odredit će na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga.

Vrijeme koje zaposlenik tijela javne vlasti provede prikupljajući, pripremajući i pružajući informaciju korisniku prava na pristup informaciji, ne predstavlja stvarni materijalni trošak.

Tijelo javne vlasti dostavit će korisniku informaciju po primitku dokaza o izvršenoj uplati.
Tijelo javne vlasti zatražit će od korisnika da unaprijed položi na račun tijela javne vlasti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova odnosno troškova dostave u roku od osam dana, ukoliko iznos prelazi 150,00 kuna. U slučaju da korisnik prava na pristup informaciji u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na pristup informaciji odustao od zahtjeva.

Iz razloga učinkovitosti i ekonomičnosti te ostvarivanja razmjernosti u zaštiti prava stranaka i javnog interesa, tijelo javne vlasti može odlučiti da korisniku prava na informaciju ne zaračuna troškove koji nastaju pružanjem i dostavom informacije ukoliko isti ne prelaze iznos od 50,00 kuna.“

Bookmark the permalink.