Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama ( NN broj 25/13) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15). Članak 3. Zakonom … Nastavite…